????????????

27??157cm??????Yuko Kawaguchi??24??183cm???????Alexander Smirnov??2006???????2008????????????4??